Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hier vind je alle algemene voorwaarden, herroepings- en overige voorwaarden van Stockon zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Artikel 1 Definitie

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals hier gedefinieerd door Stockon

Account: een gebruikersprofiel van de Klant

Actie: een promotie van Stockon

App: de programmatuur van Stockon die wordt gebruikt om een Account aan te maken en om Producten te bestellen

Bestelling: de bestelling van Producten

Bezorgdag: de dagen waarop Stockon bezorgt

Bezorgmoment: een door de Klant gekozen tijdvak waarbinnen Stockon de Bestelling aflevert

Huishouden: het gezin, in elk mogelijke samenstelling, dat woonachtig is op hetzelfde adres

Klant: de natuurlijke persoon, niet handelend in beroep of bedrijf, die via de App van Stockon, of via een ander medium van Stockon, een Bestelling plaatst.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst met betrekking tot een Product die de Klant afsluit of via de App van Stockon-bij de Leverancier of bij Stockon zelf;

Leverancier: de leverancier die het Product levert

Overeenkomst: de overeenkomst voor onbepaalde tijd tussen Klant en Stockon betreffende het Lidmaatschap, bestaande uit het Account en de Algemene Voorwaarden

Producten: de producten die Stockon via de App aanbiedt aan de Klant namens de leveranciers

Safe Leave: heeft de betekenis zoals daaraan is gegeven in artikel 6 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden

Servicegraad: de beschikbaarheid van het bezorgnetwerk (en daarmee Bezorgmomenten) van Stockon

Stockon: de naam van het bedrijf, geregistreerd als Stockon BV

KVK nummer: 71099891

Artikel 2 Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de Algemene Voorwaarden

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende Koopovereenkomsten.

(2) Alle informatie die je tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven, je moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag je verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.

(3) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij je van tevoren op de hoogte stellen en je wijzen op jouw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer je niet binnen 30 dagen na het wijzigingsbericht protest aantekent. Als je tegen de wijziging protesteert, behoud je het recht om de overeenkomst (in elk geval voordat de nieuwe wijzigingen ingaan) per direct kosteloos op te zeggen. Het bepaalde in artikel 5 is dan van toepassing.

Artikel 3 Overeenkomst

(1) Indien je een Account hebt aangemaakt bij Stockon, bevestigt Stockon onverwijld langs elektronische weg de Overeenkomst. Zolang je deze bevestiging van Stockon niet hebt ontvangen, kan je de Overeenkomst ontbinden.

(2) Stockon treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving, maar kan terzake geen garantie geven.

(3) Stockon kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of je aan je betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Stockon op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

(4) Stockon zal de informatie zoals bedoeld in de elektronische bevestiging van lid 1, uiterlijk bij het afleveren van de Bestelling schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, aan jou toesturen. Deze bevestiging bevat de volgende informatie:

  1. Het bezoekadres van Stockon waar de consument met klachten terecht kan;
  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop je van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

(5) Stockon zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van Bestellingen.

(6) Het aanbod van Stockon bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Besteller mogelijk te maken. Als Stockon gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Stockon niet.

(7) Een geldige Overeenkomst tussen jou en Stockon komt tot stand zodra je van Stockon de elektronische bevestiging hebt ontvangen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. Het staat Stockon vrij om een nieuwe Klant zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren.

(8) Stockon biedt de Producten via haar App (mede namens de Leverancier) aan. Als je een Bestelling plaatst bij Stockon, koop je de Producten uit je Bestelling rechtstreeks bij Stockon of rechtstreeks van de Leverancier. Stockon is, anders dan in geval van schade aan de verpakking van het Product, niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het Product als deze bij de Leverancier wordt gekocht. Wie het product heeft geleverd, is zichtbaar op de factuur.

(9) Het aanbod van Stockon richt zich op de eindverbruikers in Nederland en de bestelde Producten zijn niet bestemd voor doorverkoop.

(10) Stockon verkoopt namens de Leverancier geen Producten aan kinderen onder de achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, is toestemming van de ouder of voogd nodig.

(11) Het staat Stockon vrij om de maximale hoeveelheid van een Product per Bestelling te beperken. Stockon zal jou van dit maximum op de hoogte stellen.

(12) Er geldt in beginsel geen minimum bedrag voor een Bestelling. Echter, Stockon heeft het recht om vanwege haar moverende redenen een minimum bedrag voor een Bestelling te verlangen.

Artikel 4 Informatie over het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten

Algemeen

(1) Onderstaande informatie betreft het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten. Je hebt altijd het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de bevestiging van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden aan jou is verstuurd. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de Overeenkomst te herroepen

Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Je kunt je herroeping sturen aan het volgende adres:

Stockon
Nijverheidsweg 16A
3534 AM Utrecht

(2) Je hebt ook altijd het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de Koopovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Bestelling ontvangt. Het bepaalde in artikel 4 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.

(3) Indien je met betrekking tot de Overeenkomst en/of de Koopovereenkomst gebruikt maakt van je herroepingsrecht, kan het zo zijn dat je toch nog de Bestelling met Producten ontvangt. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met de Producten. Je zal een Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

(4) Jij bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van een Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in lid 3.

(5) Je bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van een Product als Stockon jou voor of bij het sluiten van de Overeenkomst en/of de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

(6) Je hebt geen recht op herroeping ten aanzien van:
– de levering van verzegelde zaken, als de verzegeling is verbroken terwijl deze om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden;
- de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

Uitoefening herroeping

(8) Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag dat je de Overeenkomst of de Koopovereenkomst herroept, zend je het Product terug aan Stockon. Het adres voor deze retourproducten is:

Stockon
Watermolen 3B
Oud-Gastel

Je hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als je het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

(9) Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Stockon verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

(10) Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.

(11) Jij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product, tenzij Stockon dit niet heeft gemeld.

(12) Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, worden alle aanvullende (Koop)overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van Stockon bij herroeping

(13) Als Stockon de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

(14) Stockon vergoedt al jouw betalingen, inclusief eventuele leveringskosten die Stockon in rekening heeft gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop jij de herroeping hebt gemeld. Tenzij Stockon aanbiedt het product zelf af te halen, mag Stockon wachten met terugbetalen tot de Producten door Stockon zijn ontvangen of tot jij aantoont dat jij het Product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

(15) Stockon gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij hebt gebruikt, tenzij jij instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor jou.

(16) Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Stockon de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 5 Contractduur en opzegging

(1) De Besteller kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen via een e-mailbericht of via de App.

(2) Indien je tot 24 uur voor aanvang van het Bezorgmoment van een Bestelling de Overeenkomst opzegt, ontvang je onmiddellijk vanaf dat moment geen Bestelling meer. De Overeenkomst en de Koopovereenkomst eindigen direct en worden er geen Bestellingen meer gestuurd, en geen bedragen meer in rekening gebracht. Doe je dat niet, dan zijn de Producten voor de Bestelling al besteld en ontvang je nog eenmalig een Bestelling thuis waar je ook voor betaalt. Daarna zal de opzegging definitief in werking treden.

Artikel 6 Bezorging en bezorgingsvoorwaarden

(1) Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van het totaalbedrag te bezorgen. Dit zullen wij op tijd communiceren aan de Klant. Beroepen op eerdere leveringen is hierbij niet mogelijk.

(2) Wij bezorgen met uitzondering van de Waddeneilanden overal in Nederland op het adres dat je bij het aangaan van de Overeenkomst als bezorgadres hebt opgegeven. Voor verschillende adressen kan Stockon een verschillende Servicegraad aanbieden. Welke bezorgopties mogelijk zijn op jouw adres worden getoond in je Account.

(3) Stockon spant zich ervoor in om de Bestelling binnen het Bezorgmoment af te leveren maar kan hiervoor geen garantie afgeven.

(4) Tussen twee orders moet minimaal een periode van 72 uur plaatsvinden.

(5) Je bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de Bestelling op het door jou opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke m.b.t. acceptatie.

(6) Bij de plaatsing van de Bestelling heb je de mogelijkheid om te kiezen voor Safe Leave. Dit betekent dat indien je niet thuis bent tijdens de bezorging, de chauffeur van Stockon de Bestelling achterlaat op de door jou opgegeven locatie rondom jouw bezorgadres. Stockon is niet aansprakelijk indien je Bestelling na Safe Leave bezorging is vermist dan wel beschadigd.

(7) Als de persoonlijke overdracht van de Bestelling niet mogelijk is, kan Stockon aan haar verplichting voldoen door de Bestelling aan te bieden bij buren. Indien aflevering bij de buren niet mogelijk is, of nieuwe ingepland volgende dag. Indien je bij de derde bezorgpoging weer niet thuis bent, zal de chauffeur middels een notificatie in de brievenbus laten weten waar de Bestelling kan worden opgehaald. Het niet ophalen van je Bestelling betekent niet dat je de prijs van de Bestelling niet verschuldigd bent.

(8) Tot 24 uur voor aanvang van het Bezorgmoment, kan je het Bezorgmoment wijzigen. Het gewijzigde Bezorgmoment kan uitsluitend plaatsvinden op de eerstvolgende Bezorgdag na de dag van het oorspronkelijke Bezorgmoment.

(9) Je kunt op elk moment een Bestelling laten uitvallen door de bezorging te pauzeren. De mededeling over het pauzeren moet altijd uur plaatsvinden 24 uur voor levering van de Bestelling.

(10) Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Stockon tot het moment van bezorging bij het door jou opgegeven bezorgadres.

(11) In het geval van een Actie hanteert Stockon de standaardregel dat er gebruik mag worden gemaakt van één Actie per Huishouden. Onze Acties gelden zolang de voorraad strekt. Stockon behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren.

(12) De Klant heeft recht op de korting die gekoppeld is aan een zeker Bezorgmoment, wanneer Klant een Bestelling groter dan €25,- heeft gedaan.

Artikel 7 Leeftijdscontrole

Indien op de App alcohol (<15% alcohol) tot een van de aangeboden Producten behoort, zal in het geval van een bestelling en levering van dit Product, de bezorger om een legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.

Artikel 8 Prijzen, facturen en betalingen

(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en, zolang niet anders overeengekomen, inclusief verzendkosten binnen Nederland.

(2) Stockon behoudt zich het recht voor om prijzen van producten aan te passen wanneer er sprake is van een fout in het systeem.

(3) Vanaf het moment dat je de Notificatie hebt ontvangen, worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behalve indien de prijswijziging een gevolg is van verandering in btw- tarieven.

(4) De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief statiegeld. Statiegeld is zichtbaar aan het einde van de Bestelling voordat de Bestelling wordt geplaatst.

(5) De prijs voor de Bestelling moet door jou achteraf worden voldaan binnen 48 uur na levering van de Bestelling middels automatische incasso, of bij plaatsing van de levering indien er geen mandaat voor automatische incasso is afgegeven.

(6) Voor betaling van de factuur kunt u alleen gebruikmaken van de bij de Bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.

(7) Als je het niet eens bent met (een deel van) de factuur, dien je dit binnen 30 dagen nadat de factuur is verstuurd, schriftelijk of per e-mail aan Stockon kenbaar te maken.

(8) Indien je niet tijdig aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, ben je, nadat je door Stockon bent gewezen op de te late betaling en Stockon jou een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan je betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Stockon gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Stockon kan in jouw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

(9) Stockon behoudt zich het recht voor om levering van een (volgende) Bestelling op te schorten indien er nog niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

Artikel 9 Nakoming Overeenkomst

(1) Stockon staat er voor in dat de (Producten uit de) Bestelling voldoet()(n) aan de Overeenkomst en/of de Koopovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst en/of de Koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10 Privacybeleid

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om jou te informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring. Deze wordt jou voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst ter hand gesteld. Deze kun je ook terugvinden op de website.

Artikel 12 Klachtenregeling

(1) Kwaliteit staat bij Stockon hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen Stockon hanteren wij een klachtenbeleid welke te raadplegen is op onze website en/of onze App.

(2) Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of de Koopovereenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat jij de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Stockon.

(3) Bij Stockon ingediende klachten worden zo snel mogelijk maar in elk geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Stockon binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

(4) Je dient Stockon in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

(1) Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende Koopovereenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(2) Geschillen tussen jou en Stockon over de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

(3) Mocht een regeling in het afgesloten contract nietig zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de nietige bepaling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.

Artikel 14 Herroepingsrecht

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de Overeenkomst en/of de Koopovereenkomst wilt herroepen)
Aan:

E–mail:
Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)____________________ herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________
Naam/Namen consument(en) ____________________
Adres consument(en) ____________________
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________, ____________________
Datum ____________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.